Erythranthe guttata - Monkeyflower - gyckelblomma

New images

Erythranthe_guttata-4742 Storahult, Sk 20210713
Storahult, Sk 20210713
Erythranthe_guttata-4737 Storahult, Sk 20210713
Storahult, Sk 20210713
Erythranthe_guttata-4735 Storahult, Sk 20210713
Storahult, Sk 20210713
Erythranthe_guttata-4732 Storahult, Sk 20210713
Storahult, Sk 20210713
Erythranthe_guttata-4728 Storahult, Sk 20210713
Storahult, Sk 20210713
Erythranthe_guttata-4726 Storahult, Sk 20210713
Storahult, Sk 20210713