Oxalidaceae - harsyreväxter

Oxalis acetosella - Wood-sorrel - harsyra

Oxalis acetosella - Wood-sorrel - harsyra

Oxalis corniculata - Procumbent Yellow-sorrel - krypoxalis

Oxalis corniculata - Procumbent Yellow-sorrel - krypoxalis

Oxalis stricta - Upright Yellow-sorrel - klöveroxalis

Oxalis stricta - Upright Yellow-sorrel - klöveroxalis

Oxalis triangularis - Purple Shamrock - triangeloxalis

Oxalis triangularis - Purple Shamrock - triangeloxalis