Hydrocharitaceae - dybladsväxter

Elodea canadensis - Canadian Waterweed - vattenpest

Elodea canadensis - Canadian Waterweed - vattenpest

Hydrocharis morsus-ranae - Frogbit - dyblad

Hydrocharis morsus-ranae - Frogbit - dyblad

Stratiotes aloides - Water-soldier - vattenaloe

Stratiotes aloides - Water-soldier - vattenaloe