Schizophyllum commune - Splitgill - klyvblad

New images

Schizophyllum_commune-144851 Rydsgårds skog, Sk 20210325
Rydsgårds skog, Sk 20210325