Euproctis similis - Yellow-tail - körsbärsrödgump

New images

Euproctis_similis-8138 Holmeja, Sk 20180614
Holmeja, Sk 20180614
Euproctis_similis-8127 Holmeja, Sk 20180614
Holmeja, Sk 20180614
Euproctis_similis-8096 Holmeja, Sk 20180614
Holmeja, Sk 20180614