Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe - svarthalsad dopping 2018.04.22

Start slideshow