Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe - svarthalsad dopping

Start slideshow